p-oranje

OPSLAGBOX HUREN VOOR DE DEUR

p-oranje

OPSLAGRUIMTE THUISBEZORGD

p-oranje

FLEXIBELE BEZORGING

p-oranje

TUSSENTIJDS GRATIS TOEGANG

BOX-it-up » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met BOX-it-up, hierna te noemen “Verhuurder” en een klant, hierna te noemen “Huurder” , gezamenlijk te noemen “partijen” voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk door partijen is afgeweken.
1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van Huurder wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
1.3 Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding van dat aanbod. Huurder en Verhuurder sluiten een Huurovereenkomst af waarop vervolgens de voorliggende algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.4 De Huurovereenkomst is geen overeenkomst van bewaarneming in de zin van artikel 7:600 BW. Op Verhuurder rust geen verplichting tot het houden van toezicht op de door Huurder opgeslagen goederen
1.5 Huurder is verplicht om wijzigingen in zijn adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer onverwijld schriftelijk per e-mail alsmede per aangetekende aan Verhuurder door te geven.
1.6 Verhuurder zal mededelingen en aankondigingen aan Huurder verzenden per e-mail en/of per post.
1.7 Naast de Algemene Voorwaarden is op de Huurovereenkomst tevens het Gebruikersreglement van Verhuurder van toepassing.
1.8 Huurder is gehouden zich naar de regels en bepalingen van het Gebruikersreglement te gedragen.
1.9 Overtreding van de regels en/of bepalingen van het Gebruikersreglement door Huurder kan leiden tot aansprakelijkheid voor alle door Verhuurder van de OpslagBOX(en) geleden schade die daaruit voortvloeit.

2 Looptijd
2.1 De Huurovereenkomst kan voor elke gewenste Huurtermijn worden aangegaan met een minimum termijn van 1 (één) maand, tenzij anders wordt overeengekomen.
2.2 De looptijd wordt telkens met aansluitende perioden van één maand verlengd, behoudens opzegging door een van partijen.
2.3 Opzegging door Huurder kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen voor einde maand. Het eventueel openstaande saldo en het bedrag van de eindfactuur dient 2 werkdagen voor bezorging van de opslagBOX bijgeschreven te zijn op rekening van Verhuurder.

3 Huurprijs
3.1 De overeengekomen huurprijs luidt in Euro en is inclusief omzetbelasting. De huurprijs geldt uitsluitend voor de betreffende opslagBOXen. De reserveBOX wordt bij gebruik automatisch onderdeel van deze huurovereenkomst. Voor iedere andere opslagBOX wordt een afzonderlijke overeenkomst opgemaakt.
3.2 De huurprijs geldt op de datum van ingang van de huurovereenkomst. Verhuurder is gerechtigd de huurprijs jaarlijks te herzien. Ieder jaar te beginnen op 1 januari aanstaande, kan de huurprijs met 2% geïndexeerd worden.
3.3 Eventuele kortingen op de huur – waaronder begrepen huurvrije perioden– worden afgesloten bij het aangaan van de overeenkomst en worden gegeven op uitdrukkelijke voorwaarde dat Huurder zijn betalingsverplichtingen stipt blijft nakomen. Door overschrijding van overeengekomen betalingstermijnen vervalt iedere aanspraak op korting terstond en zonder ingebrekestelling.

4 Omzetbelasting
4.1 Voor Huurder die geldt als onderneming in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is de Huurprijs belast met omzetbelasting met toepassing van het Besluit van 24 maart 1999, nr. VB99/571; herdruk Mededeling 45 (wijziging Besluit van 10 april 1996, nr. VB96/354) Infobulletin 99/262. Huurder en Verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de Huurprijs als uitgangspunt geldt, dat Huurder blijvend voldoet aan de criteria welke zijn gesteld voor een met omzetbelasting belaste verhuur als bedoeld in art. 11 lid 1, letter b, sub 5 van de Wet op de Omzetbelasting 1968 in samenhang met art. 6a van de daarbij behorende Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968. Voor zover in dit artikel er niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, hebben de bepalingen van dit artikel dezelfde betekenis als de overeenkomende bepalingen bij of krachtens de Wet op de omzetbelasting 1968 gesteld.

5 Betaling en zekerheid
5.1 Bij de ondertekening van de Overeenkomst moet Huurder minimaal de eerste verschuldigde factuur betalen, teneinde een correcte naleving van de Overeenkomst te verzekeren. De overeengekomen Huurprijs wordt schriftelijk vastgelegd in de Huurovereenkomst.
5.2 Huurder verstrekt aan Verhuurder eerste pandrecht als bedoeld in artikel 3:227 BW op de opgeslagen goederen, als zekerheid tot betaling van haar schulden aan Verhuurder. Huurder verklaart dat hij geen eerdere rechten op de Goederen heeft gevestigd en dat hij bevoegd is om het pandrecht te vestigen ten behoeve van BOX-it-up. Daarbij aanvaard Huurder dat deze zekerheid op de opgeslagen goederen tot verlies van eigendom kan leiden.
5.3 Huurder is verplicht de overeengekomen Huurprijs (maandelijks) bij vooruitbetaling over te maken naar Verhuurder. Bij het aangaan van de huurovereenkomst ondertekent Huurder tevens een machtiging voor automatische incasso. Huurder is gehouden steeds te zorgen voor toereikend saldo op zijn bankrekening. Bij storno van een geïncasseerd bedrag is Huurder van rechtswege jegens Verhuurder in verzuim.
5.4 Ingeval van verzuim van Huurder zoals bedoeld in het vorige lid is Huurder een rente van 1% per maand over achterstallige bedragen aan Verhuurder verschuldigd vanaf de vervaldag tot de afdoening.
5.5 Ingeval van verzuim van Huurder komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Huurder.
5.6 Door Huurder aan Verhuurder verrichte betalingen strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten en renten en vervolgens op de hoofdsom.
5.7 Zodra en zolang Huurder in verzuim is, is Verhuurder gerechtigd Huurder de toegang tot de opslagBOX te ontzeggen, waardoor de in de BOX opgeslagen zaken in de macht van Verhuurder komen te verkeren.
5.8 Ingeval van verzuim van Huurder is Verhuurder bevoegd de huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden, onverminderd zijn bevoegdheid tot opzegging.
5.9 Alle kosten verband houdend met ontruiming van de opslagBOX, komen ten laste van Huurder zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van de ontruiming. Eventuele opbrengsten komen uitsluitend toe aan pandhouder.

6 Bestemming en gebruik
6.1 Verhuurder verhuurt aan Huurder de opslagBOX (het Gehuurde) conform de bepalingen van de Huurovereenkomst met als doel opslag van (toegestane) goederen. Het is Huurder niet toegestaan de OpslagBOX een andere bestemming te geven, dan wel deze te verplaatsen.
6.2 Huurder verklaart bij het gebruik van de dienst van Verhuurder te handelen voor eigen rekening en risico. Huurder is verplicht om toezicht te houden op de OpslagBOX wanneer deze op het opgegeven adres geleverd is, dan wel retour gebracht is op het opgegeven adres.
6.3 Huurder dient de OpslagBOX in goede staat en schoon op te leveren. Bij oplevering in goede staat ontvangt Huurder de eventueel van toepassing zijnde borgsom retour. Het is Huurder niet toegestaan in deuren, wanden of vloeren van de opslagBOX te boren, te schroeven, spijkers te slaan, punaises te gebruiken, of deuren, wanden of vloeren van de unit te schilderen, beplakken of bekleden of om op welke andere wijze dan ook veranderingen van welke aard dan ook aan te brengen aan het Gehuurde..
6.4 De opslagBOX wordt bij Huurder geleverd voorzien van cijfer slot voor de buitenBOX, deze dient na in/uitladen gebruikt te worden om de buitenBOX af te sluiten. De houten binnenBOX wordt door middel van een hangslot door Huurder afgesloten. Dit kan een eigen hangslot zijn of een hangslot welke Huurder bij Verhuurder verkoopt. Alleen Huurder heeft sleutels en derhalve heeft alleen Huurder toegang tot de inhoud van de opslagBOX. Na beëindigen van de overeenkomst blijft het slot het eigendom van Huurder.
6.5 De dienst van Verhuurder is alleen beschikbaar voor persoonlijk gebruik door Huurder en niet voor gebruik ten behoeve van derden.
6.6 Indien van toepassing, is Huurder verplicht eventueel benodigde vergunning(en) voor het plaatsen van de OpslagBOX te bemachtigen, dan wel ruimte vrij te houden om de OpslagBOX te plaatsen. Eventueel opgelegde sancties komen voor rekening van Huurder.
6.7 Het is Huurder niet toegestaan:
6.7.1 de OpslagBOX te gebruiken voor een bestemming die strijdig is met strafrechtelijke of invoerrechtelijke wetsbepalingen, waaronder ook begrepen, het opslaan van wapens, explosieven, middelen die vallen onder de Opiumwet), smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen of illegaal ingevoerde goederen
6.7.2 toxische, ontplofbare, ontvlambare of andere voor mens, milieu, goederen of in welk zin dan ook (mogelijk) gevaarlijke en/of giftige stoffen of aan bederf onderhevige goederen in de OpslagBOX op te slaan of te laten verblijven;
6.7.3 goederen op te slaan welke zijn genoemd in art. 3 van het ‘Besluit opslagen transportbedrijven milieubeheer’ (besluit van 15 juni 2000, Staatsblad 2000, nr. 278) en goederen welke zijn genoemd in art. 2 van het ‘Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten’ (besluit van 14 oktober 1987, Staatsblad 1991, nr. 534);
6.7.4 bederfelijke en beperkt houdbare goederen in de OpslagBOX op te slaan of te laten verblijven;
6.7.5 planten, bloemen, dieren of enig ander organisme (opgezet of levend) in de OpslagBOX op te slaan of te laten verblijven;
6.7.6 juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken, onvervangbare voorwerpen of voorwerpen die emotioneel een bijzondere waarde vertegenwoordigen in de OpslagBOX op te slaan of te laten verblijven;
6.7.7 natte, vochtige of lekkende goederen in de OpslagBOX op te slaan of te laten verblijven;
6.7.8 de OpslagBOX anders te beladen dan voorgeschreven in het Laadinstructie;
6.7.9 de OpslagBOX als werkplaats of toonzaal te gebruiken of de OpslagBOX op een zodanige wijze te gebruiken dat hierdoor overlast ontstaat voor de omgeving;
6.7.10 in of vanuit de OpslagBOX commerciële activiteiten uit te oefenen;
6.7.11 enig recht uit hoofde van de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden, het Gebruikersreglement of uit enige andere rechtsbetrekking met Verhuurder, over te dragen of geheel of gedeeltelijk onder te verhuren aan derden.
6.7.12 de gehuurde ruimte door te verhuren aan derden, of deze op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verhuurder.
6.7.13 de OpslagBOX op enigerlei wijze toe te eigenen.
6.8 Indien Huurder handelt in strijd met een van de in punt 6.7.1 tot en met 6.7.13 voormelde onderdelen zal hij aansprakelijk zijn voor alle schade die Verhuurder mocht lijden en is Verhuurder gerechtigd strafrechtelijk aangifte te doen tegen Huurder.
6.9 In het geval Verhuurder vermoedt dat de klant handelt in strijd met de voormelde onderdelen of de Huurovereenkomst, heeft hij het recht zonder voorafgaande toestemming van Huurder zich de toegang te verschaffen tot de OpslagBOX en de inhoud van de opgeslagen goederen in de OpslagBOX aan onderzoek naar de herkomst en status van de goederen te onderwerpen. Voorts heeft Verhuurder het recht –maar niet de plicht- om de bevoegde overheden in te lichten over de status van de opgeslagen goederen en deze toegang te verschaffen tot de goederen voor verificatie. De daarmee door Verhuurder te maken kosten komen voor rekening van Huurder.

7 Toegang tot (de inhoud van) het gehuurde
7.1 Verhuurder is bevoegd het Gehuurde te allen tijde te inspecteren. Huurder zal Verhuurder op eerste verzoek toegang verschaffen tot het Gehuurde en overige noodzakelijke medewerking verlenen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en inspectie.
7.2 Huurder verklaart zich ermee bekend en akkoord dat Verhuurder verplicht kan worden door milieutoezichthouders van de overheid of ander bevoegd gezag om toegang te verschaffen tot de opslagBOX. Huurder verklaart zich ermee bekend en akkoord dat Verhuurder verplicht kan zijn medewerking te verlenen aan doorzoeking en onderzoek door bijvoorbeeld douane of justitie. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan eigendommen van Huurder voortvloeiende uit toezichthoudende activiteiten van dergelijke instanties en/of ander bevoegd gezag zoals de politie.
7.3 Bij het aangaan van de overeenkomst krijgt Huurder een toegangscode waarmee Huurder tijdens openingstijden toegang heeft tot de bezoekerslounge van het pand. Indien Huurder toegang wil tot haar opslagBOX dient Huurder dit minimaal 48 uur van te voren dit aan te vragen. Afhankelijk van beschikbaarheid en uitsluitend na bevestiging wordt de opslagBOX gereed gezet in de bezoekerslounge, waarna Huurder gerechtigd is de bezoekerslounge te betreden.
7.4 Het is Huurder alleen toegestaan tijdens de openingstijden van 06.00 uur tot en met 23.00 uur aanwezig te zijn in of rond de bezoekerslounge. Buiten deze tijden is de toegangscode gedeactiveerd waardoor het alarm aanstaat en is het verboden in het pand te verblijven.
7.5 Betreden van de bezoekerslounge geschiedt op eigen risico en Huurder vrijwaart Verhuurder van elke aansprakelijkheid.
7.6 Schades aan de opslagBOX, de bezoekersruimte, het pand of het terrein die worden veroorzaakt door Huurder of een persoon die namens Huurder het pand betreedt worden verhaald op Huurder.

8 Aansprakelijkheid en verzekering
8.1 Het risico verbonden aan de opslag van goederen in een opslagBOX, het vervoer van de opslagBOX en opslag van de opslagBOX in de vestiging waarin deze zich bevindt is altijd en uitsluitend voor Huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele door Huurder geleden en te lijden schade van welke aard en door welke oorzaak ook. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt tevens voor eventueel geleden en te lijden schade door derden die, met of zonder toestemming van Huurder, goederen hebben of hadden opgeslagen in de opslagBOX of de vestiging waarin deze zich bevindt. Verhuurder geeft geen garanties of zekerheden met betrekking tot het toezicht of de veiligheid op de opslagBOX of de vestiging waarin deze zich bevindt.
8.2 Huurder is aansprakelijk voor schade aan de opslagBOX die is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een wettelijke verplichting en/of een verplichting uit de Huurovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden en/of Gebruikersreglement en/of andere informatie en aanwijzingen.
8.3 Huurder vrijwaart Verhuurder indien Verhuurder door derden wordt aangesproken tot voldoening van een schuld ten gevolge van gedragingen, handelingen of nalatigheden van Huurder en/of derden die Huurder heeft toegelaten of in staat heeft gesteld toegang te krijgen tot de opslagBOX of het pand waarin de opslagBOX zich bevindt.
8.4 Het is de eigen verantwoordelijkheid van Huurder om de goederen te verzekeren, dit wordt en/of is niet gedaan door Verhuurder. Er rust geen controleplicht op Verhuurder dat Huurder deze verzekering heeft afgesloten voor zijn goederen. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is Huurder verplicht de goederen te verzekeren tegen onder meer de risico’s van schade, vallen, breken, brand, blikseminslag en/of ontploffing, vliegtuigen, storm, diefstal, inbraak, insluiping, water, stoom en neerslag, rook en roet, knagen, vandalisme na braak binnen het kader van een zogenoemde allriskgoederenverzekering teneinde de volledige waarde van de goederen te beschermen. Indien en voor zover Huurder niet op deze wijze is verzekerd zal alle schade en verlies, door welke oorzaak ook, met inbegrip van opzet of grove nalatigheid van Verhuurder, voor rekening en risico zijn van Huurder. Huurder zal Verhuurder, de verzekeraars van Verhuurder en contractspartijen van Verhuurder doorlopend vrijwaren en schadeloos stellen voor eventuele vorderingen van verhaal van de verzekeraars van Huurder.
8.5 Huurder is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de opgave van de aard van de Goederen bij de betreffende verzekeraar en Huurder is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het verzekerd bedrag en de aard van de dekking.
8.6 Eventuele aansprakelijkheid van Verhuurder jegens Huurder – uit welken hoofde ook – is in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan de huurprijs van de opslagBOX over een periode van maximaal een jaar, of zoveel korter als de overeenkomst feitelijk heeft geduurd ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid.
8.7 Eventuele aanspraken van Huurder op schadevergoeding vervallen door tijdverloop van dertien maanden na het ontstaan van de aansprakelijkheid, en in ieder geval door tijdverloop van een jaar na het einde van de huurovereenkomst.
8.8 Huurder zal te allen tijde Verhuurder, verzekeraars van Verhuurder en/of contractuele partners vrijwaren en schadeloos stellen tegen eventuele verhaal aanspraken door derden en/of de verzekeraar(s) van Huurder.
8.9 Huurder gaat ermee akkoord dat gegeven de beschikbaarheid van een eigen verzekering van Huurder teneinde de waarde van de Goederen te beschermen, het feit dat Verhuurder niet de gelegenheid heeft om het risico correct in te schatten, en het potentieel grote verschil tussen de door Huurder betaalde huurgelden versus kosten en de schade die Huurder mogelijkerwijze lijdt, de uitsluitingen van aansprakelijkheid in dit artikel redelijk en billijk zijn.

9 Gebreken en Klachten
9.1 Huurder dient de opslagBOX onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten die betrekking hebben op de opslagBOX dienen onmiddellijk na ontvangst van de opslagBOX aan Verhuurder ter kennisgeving worden gebracht.
9.2 Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 2 dagen nadat de klacht zich openbaart schriftelijk per aangetekende brief gezonden worden aan Verhuurder en per mail gezonden worden aan administratie@BOX-it-up.nl
9.3 Klachten die ter kennis van Verhuurder worden gebracht na einde van de huur worden niet in behandeling genomen.

10 Einde overeenkomst
10.1 De huur eindigt
1. door opzegging.
2. indien Huurder opdracht geeft voor het retour brengen van zijn goederen op het door Huurder aangegeven adres.
3. Verhuurder heeft de bevoegdheid de Huurovereenkomst tegen het einde van de lopende Huurtermijn schriftelijk op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van dertig dagen. Indien de Huurtermijn korter is dan één maand, dan bedraagt de opzegtermijn voor de Verhuurder steeds minimaal de helft van de lopende Huurtermijn, waarbij een gedeelte van een dag steeds afgerond wordt op een hele dag.
4. ingeval Huurder een rechtspersoon is: door faillissement of surséance van betaling;
5. door ontbinding van de huurovereenkomst door Verhuurder wegens verzuim van Huurder.
10.2 Indien de Huurovereenkomst als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van Huurder tussentijds wordt beëindigd, blijft Huurder gehouden tot voldoening van de Huurprijs over de gehele Huurtermijn.

11 Ontruiming door Verhuurder
11.1 Verhuurder heeft bevoegdheid om tot onmiddellijke ontruiming van de opslagBOX over te gaan bij verzuim van Huurder en/of indien de Huurovereenkomst als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van Huurder tussentijds wordt beëindigd.
11.2 Voor het geval dat de huur is geëindigd en Huurder in gebreke blijft te ontruimen, machtigt Huurder Verhuurder reeds nu voor alsdan om zich de toegang te verschaffen tot de opslagBOX, en om de zaken die zich in opslagBOX bevinden, al naar gelang de waarde van die opgeslagen zaken rechtvaardigt – zulks ter beoordeling van Verhuurder – te (doen) vernietigen, afvoeren, opslaan of krachtens zijn pandrecht te executeren op kosten van de huurder, zonder aanvaarding aansprakelijkheid door verhuurder.
11.3 Zolang de zaken zich nog in de macht van Verhuurder bevinden is Huurder gerechtigd om deze zaken op te eisen van Verhuurder, zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Huurder zal hebben voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens Verhuurder, met inbegrip van renten en kosten.

12 Wijzigingen
12.1 Verhuurder behoudt zich het recht voor om op ieder moment en zonder vooraankondiging, naar eigen goedvinden, de diensten, de Algemene Voorwaarden, de Huurovereenkomst en/of het Gebruikers reglement te wijzigen of aan te vullen.
12.2 Wijzigingen en/of aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zullen via e-mail en/of per post kenbaar worden gemaakt.
12.3 De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 (dertig) dagen nadat een kennisgeving van Verhuurder is verzonden.
12.4 Huurder wordt geacht in te stemmen met de wijziging en/of aanvulling indien Huurder niet binnen 30 (dertig) dagen na in kennis te zijn gesteld daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Door gebruik te blijven maken van of toegang te hebben tot de diensten, nadat Verhuurder een wijziging heeft doorgevoerd van de diensten, geeft Huurder aan dat hij akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden en dat hij daaraan gebonden is. Indien Huurder de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, is Huurder gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Beëindiging is mogelijk door de onder 10.1 gestelde voorwaarden.

13 Persoonsgegevens & privacy
13.1 De klant legitimeert zich bij aanvang van de huur en verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.
13.2 Huurder verklaart ermee in te stemmen dat zijn persoonsgegevens door Verhuurder worden opgeslagen en verwerkt in geautomatiseerde gegevensbestanden. De Verhuurder zal de verkregen persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de hierna omschreven doeleinden en al het mogelijke doen om deze persoonsgegevens te beschermen.
13.3 De persoonsgegevens van Huurder worden door Verhuurder opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving. Huurder heeft recht op inzage en – in geval van onjuistheid – correctie van zijn gegevens
13.4 De persoonsgegevens worden door Verhuurder vastgelegd ten behoeve van haar bedrijfsvoering, klantadministratie en om producten en/of diensten onder de aandacht van haar (voormalige) Huurders te brengen. Indien nodig kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden om contact met Huurder op te nemen.

14 Transport- en vervoervoorwaarden
14.1 Voor het transport, het langer op locatie houden, het later of op een andere dag ophalen van uw opslagBOX(en) kunnen kosten in rekening gebracht worden. Deze kosten voor het transport zijn afhankelijk van de afstand, tijdsduur en opslagperiode. Eventuele kosten hiervoor kunnen verwerkt staan in uw offerte. Afspraken hierover dienen bij opdracht overeengekomen te zijn. Aanpassingen hierin op de dag van levering zijn niet mogelijk. Voor verblijf en-of (retour)brengen van de opslagBOXen tijdens (een deel van) het weekend kan een toeslag per BOX van toepassing zijn van € 25,- per BOX, een en ander afhankelijk van afstand, bezetting, tijdsduur en opslagperiode.
14.2 Minimaal 5 werkdagen voor de datum van bezorgen dient u via de website een reservering te doen en 2 dagen voor bezorging dient betaling van de eerste factuur op onze rekening bijgeschreven te zijn.
14.3 Levering van uw opslagBOX(en) geschiedt op basis van beschikbaarheid. U kunt geen rechten ontlenen aan de door u opgegeven datum, locatie of dagdeel voor het leveren van uw opslagBOX(en). Bij levering van de opslagBOX dient u deze direct in te pakken respectievelijk uit te pakken. Tenzij anders overeengekomen wordt de opslagBOX direct meegenomen.
14.4 Het in/uitladen van de opslagBOX dient door Huurder zelf te worden gedaan tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De chauffeur van de transportservice mag en kan wegens wet- en regelgeving niet helpen met tillen en of laden. De chauffeur kan desgewenst aanwijzingen geven hoe de BOX het beste in te laden. Verhuurder en/of haar ondergeschikten en/of eventueel door haar ingeschakelde derden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiende uit het in/uitladen door Huurder.
14.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor verkeerde schattingen van de benodigde ruimte en/of alle daaruit voortvloeiende schade/kosten.
14.6 Huurder dient zelf te zorgen voor bereikbaarheid voor een vrachtwagen en/of meeneem heftruck voor de deur, voldoende (legale) parkeergelegenheid en/of een gemeentelijke ontheffing voor de vrachtwagen en de opslagBOX(en). Eventuele sancties en/of boetes zijn voor rekening van Huurder.
14.7 Het is de verantwoordelijkheid van Huurder om de goederen welke worden opgeslagen zorgvuldig in de BOX te plaatsen en te zorgen dat deze vast staan en voldoende beschermd zijn voor het transport van de BOX. Verhuurder biedt verhuisdekens, dozen en andere verhuismiddelen te koop en/of te huur aan. Maximale belading per box is 750 kilogram. Alle extra kosten en/of meerwerk bij overbeladen van de opslagBOX worden aan u doorberekend.
14.8 Verhuurder is niet aansprakelijk voor door Huurder geleden schade tijdens en gedurende het inpakken, het laden, het transport, het lossen en/of het uitpakken.
14.9 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor vertragingen tijdens het transport en is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten gelden door Huurder.
14.10 BOX-it-up verhuurt opslagruimte en is nadrukkelijk geen verhuisbedrijf, logistiek dienstverlener of transporteur. Onze transportservice beperkt zich tot onze eigen opslagBOXen.

15 Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid
15.1 Indien een deel van de overeenkomst of van de algemene voorwaarde nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

16 Diversen
16.1 Indien meer personen zich als Huurder hebben verbonden zijn deze steeds hoofdelijk jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen waaronder mede begrepen de betaling van de huurtermijnen.
16.2 De ondertekenaar van de huurovereenkomst is persoonlijk gebonden, indien zou blijken dat de ondertekenaar niet bevoegd was tot het aangaan van een huurovereenkomst namens de genoemde Huurder.

17 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
17.1 De rechtsverhouding tussen Huurder en Verhuurder is onderworpen aan Nederlands recht.
17.2 Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Huurder en Verhuurder voortvloeien, kunnen uitsluitend aan de bevoegde Nederlandse rechter ter beslechting worden voorgelegd.

© BOX-it-up Versie 2018-2

Algemene Voorwaarden als PDF

Open de Algemene Voorwaarden in een nieuw scherm als PDF.